Sebastian H.  won  40,00 €
Heike S.  won  34,00 €
Karim M.  won  154,50 €
Cigdem A.  won  38,50 €
Andrea Charlotte H.  won  37,00 €
Heike S.  won  93,60 €
Karim M.  won  115,00 €
Daniela B.  won  30,00 €
Sebastian H.  won  34,40 €
Jens H.  won  45,00 €
Rene V.  won  34,68 €
Susanne F.  won  116,50 €
Zivorad S.  won  48,30 €
Dietmar K.  won  48,00 €
Daniela B.  won  50,00 €
Rainer S.  won  32,00 €
Tobias Markus M.  won  45,00 €
Daniela B.  won  41,00 €
Jens H.  won  122,50 €
Waldemar H.  won  49,60 €
Fabian S.  won  31,90 €
Sebastian H.  won  40,00 €
Fabian S.  won  66,40 €
Karim M.  won  51,40 €
Johanna M.  won  51,00 €
Waldemar H.  won  81,60 €
Karim M.  won  55,60 €
Karim M.  won  30,20 €
Sebastian H.  won  40,00 €
Ioana A.  won  60,00 €