Sebasti K. won 32,00 €
Ibno Salah A. won 37,20 €
Marc M. won 83,90 €
Sebasti K. won 40,00 €
Sebasti K. won 44,00 €
Ibno Salah A. won 39,60 €
Marc M. won 179,50 €
Marc M. won 57,50 €
Marc M. won 31,00 €
Sebasti K. won 31,00 €
Heike K. won 59,37 €
Hakan A. won 158,40 €
Marc M. won 159,20 €
Baris Emre C. won 33,80 €
David-bernhard A. won 33,00 €
Inge K. won 30,00 €
David-bernhard A. won 37,00 €
Sara B. won 30,90 €
Sara B. won 42,00 €
Jennifer L. won 73,00 €
Hakan A. won 77,70 €
Marc M. won 34,50 €
Hakan A. won 99,00 €
Sebasti K. won 32,00 €
Taycan C. won 188,00 €
Andre Ramon T. won 42,40 €
Taycan C. won 32,00 €
Jennifer L. won 47,75 €
Ridvan H. won 35,00 €
Sebasti K. won 57,60 €