Valon S.  won 
Sabrina R.  won 
Dajana R.  won 
Valon S.  won 
Kristiyan K.  won 
Valon S.  won 
Marcel S.  won 
Dustin D.  won 
Valon S.  won 
Max Benjamin H.  won 
Agnieszka Katarzyna J.  won 
Valon S.  won 
Lucia J.  won 
Valon S.  won 
Valon S.  won 
Lucia J.  won 
Kenan A.  won 
Lucia J.  won 
Niklas T.  won 
Valon S.  won 
Mikail A.  won 
Swenja Sophie S.  won 
Swenja Sophie S.  won 
Daniel P.  won 
Benjamin V.  won 
Valon S.  won 
Aydin S.  won 
Niklas T.  won 
Valon S.  won 
 won