Andreas F.  won  40,10 €
Simone B.  won  97,56 €
Viktor N.  won  31,00 €
Stephanie S.  won  30,00 €
Carola K.  won  31,20 €
Jascha P.  won  67,00 €
Viktor N.  won  39,50 €
Jascha P.  won  287,00 €
Wilfried Maximilian B.  won  31,50 €
Carola K.  won  32,00 €
Kay K.  won  50,00 €
Viktor N.  won  131,00 €
Cristinaru P.  won  140,00 €
Lothar S.  won  31,54 €
Nicole R.  won  157,80 €
Kay K.  won  32,00 €
Ioana A.  won  42,60 €
Nicole R.  won  140,00 €
Daniel H.  won  39,28 €
Lothar S.  won  31,48 €
Ioana A.  won  30,80 €
Stefan B.  won  426,00 €
Roland H.  won  31,50 €
Martin M.  won  109,50 €
Aleksey Y.  won  68,80 €
Martin M.  won  120,00 €
Nicole R.  won  140,00 €
Nicole R.  won  196,40 €
Carola K.  won  222,40 €
Roland H.  won  68,00 €