Zivorad S.  won  32,50 €
Kim Janina V.  won  30,00 €
Andrea Charlotte H.  won  467,10 €
Johanna M.  won  101,00 €
Swenja Sophie S.  won  69,00 €
Zivorad S.  won  109,00 €
Jens H.  won  97,00 €
Mike N.  won  40,50 €
Jens H.  won  84,00 €
Azzurra B.  won  30,30 €
Johanna M.  won  30,00 €
Johanna M.  won  38,00 €
Chris L.  won  36,28 €
Jens H.  won  143,50 €
Sebastian H.  won  40,00 €
Karim M.  won  184,00 €
Susanne F.  won  129,15 €
Sebastian H.  won  100,00 €
Susanne F.  won  72,00 €
Johanna M.  won  215,00 €
Jens H.  won  36,00 €
Sebastian H.  won  40,00 €
Heike S.  won  34,00 €
Karim M.  won  154,50 €
Cigdem A.  won  38,50 €
Andrea Charlotte H.  won  37,00 €
Heike S.  won  93,60 €
Karim M.  won  115,00 €
Daniela B.  won  30,00 €
Sebastian H.  won  34,40 €

Top Quickspin Slots