Mikael L.  won  62,40 €
Mikael L.  won  48,00 €
Mikael L.  won  133,68 €
Mirko S.  won  32,00 €
Askar A.  won  70,80 €
Mikael L.  won  303,60 €
Mikael L.  won  36,00 €
Andrea G.  won  38,80 €
Askar A.  won  33,80 €
Andrea G.  won  35,20 €
Andrea G.  won  61,00 €
Sandra B.  won  32,20 €
Monika B.  won  40,10 €
Andrea G.  won  181,00 €
Andrea G.  won  248,00 €
Sandra B.  won  32,75 €
Andrea G.  won  75,00 €
Melisa K.  won  31,50 €
Monika B.  won  44,43 €
Monika B.  won  60,00 €
Andreas A.  won  359,95 €
Monika B.  won  50,00 €
Mariola J.  won  35,20 €
Dimitri W.  won  32,24 €
Janne Samuli K.  won  110,28 €
Frank B.  won  56,00 €
Frank B.  won  42,00 €

Top Amatic Slots