Patrick M.  won  60,00 €
Johanna M.  won  60,00 €
Sebastian H.  won  40,00 €
Patrick M.  won  30,00 €
Chris L.  won  85,80 €
Wilfried Maximilian B.  won  100,00 €
Mike N.  won  118,50 €
Wilfried Maximilian B.  won  65,20 €
Christina W.  won  52,00 €
Claudio M.  won  40,00 €
Sebastian H.  won  100,00 €
Taycan C.  won  30,50 €
Jens H.  won  167,00 €
Zivorad S.  won  34,30 €
Zivorad S.  won  125,00 €
Wilfried Maximilian B.  won  33,00 €
Sebastian H.  won  40,00 €
Sabrina S.  won  140,00 €
Christina W.  won  32,00 €
Sebastian H.  won  55,60 €
Mike N.  won  79,00 €
Chris L.  won  136,08 €
Sebastian H.  won  175,20 €
Andrea Charlotte H.  won  30,40 €
Chris L.  won  34,56 €
Sabrina S.  won  51,30 €
Sabrina S.  won  140,00 €
Jens H.  won  56,00 €
Zivorad S.  won  32,50 €
Kim Janina V.  won  30,00 €