Ingmar Kornelius Johannes B.  won  32,00 €
Jasmin F.  won  42,20 €
Dirk W.  won  34,80 €
Jasmin F.  won  170,60 €
Jascha P.  won  97,50 €
Jan K.  won  222,24 €
Daniela F.  won  31,60 €
Dennis B.  won  64,50 €
Jan K.  won  131,52 €
Geropoulou S.  won  31,80 €
Ingmar Kornelius Johannes B.  won  64,00 €
Kerstin W.  won  46,26 €
Andreas F.  won  40,10 €
Simone B.  won  97,56 €
Viktor N.  won  31,00 €
Stephanie S.  won  30,00 €
Carola K.  won  31,20 €
Jascha P.  won  67,00 €
Viktor N.  won  39,50 €
Jascha P.  won  287,00 €
Wilfried Maximilian B.  won  31,50 €
Carola K.  won  32,00 €
Kay K.  won  50,00 €
Viktor N.  won  131,00 €
Cristinaru P.  won  140,00 €
Lothar S.  won  31,54 €
Nicole R.  won  157,80 €
Kay K.  won  32,00 €
Ioana A.  won  42,60 €
Nicole R.  won  140,00 €