Azzurra B.  won  51,90 €
Azzurra B.  won  100,00 €
Azzurra B.  won  35,00 €
Azzurra B.  won  33,00 €
Azzurra B.  won  52,10 €
Svetlana K.  won  30,00 €
Michél J.  won  39,56 €
Azzurra B.  won  32,00 €
Azzurra B.  won  68,00 €
Azzurra B.  won  30,00 €
Michél J.  won  210,50 €
Azzurra B.  won  32,00 €
Michél J.  won  31,50 €
Michél J.  won  75,50 €
Azzurra B.  won  40,00 €
Nikolas N.  won  50,00 €
Svetlana K.  won  150,00 €
Azzurra B.  won  140,00 €
Nikolas N.  won  34,50 €
Svetlana K.  won  107,00 €
Azzurra B.  won  34,00 €
Tom F.  won  279,36 €
Azzurra B.  won  56,00 €
Svetlana K.  won  40,00 €
Kasim A.  won  50,40 €
Svetlana K.  won  40,00 €
Svetlana K.  won  30,00 €
Cihan S.  won  42,40 €
Svetlana K.  won  510,51 €
Abdulaziz H.  won  42,70 €

Top Play'n GO Slots