Sandra B.  won  32,20 €
Monika B.  won  40,10 €
Andrea G.  won  181,00 €
Andrea G.  won  248,00 €
Sandra B.  won  32,75 €
Andrea G.  won  75,00 €
Melisa K.  won  31,50 €
Monika B.  won  44,43 €
Monika B.  won  60,00 €
Andreas A.  won  359,95 €
Monika B.  won  50,00 €
Mariola J.  won  35,20 €
Dimitri W.  won  32,24 €
Janne Samuli K.  won  110,28 €
Frank B.  won  56,00 €
Frank B.  won  42,00 €
Frank B.  won  93,00 €
Frank B.  won  55,50 €
Hugo B.  won  46,66 €
Anton P.  won  72,00 €
Veronika S.  won  70,64 €
Veronika S.  won  64,12 €
Anton P.  won  32,85 €