Akin E.  won  57,50 €
Jannik G.  won  30,00 €
Akin E.  won  122,50 €
Akin E.  won  122,00 €
Akin E.  won  35,50 €
Akin E.  won  80,00 €
Akin E.  won  30,50 €
Anja R.  won  49,60 €
Manja F.  won  36,75 €
Pedro B.  won  43,70 €
Murat C.  won  140,00 €
Philip L.  won  60,50 €
Murat C.  won  140,00 €
Murat C.  won  140,00 €
Manja F.  won  39,58 €
Andreas M.  won  50,00 €
Pedro B.  won  38,70 €
Elgar N.  won  32,50 €
Anna Christina B.  won  117,40 €
Daniel L.  won  44,20 €
Marco D.  won  140,00 €
Marco D.  won  52,00 €
Steffen B.  won  100,00 €
Daniel L.  won  44,00 €
Akin E.  won  92,50 €
Maik F.  won  61,50 €
Marco D.  won  60,00 €
Marco D.  won  140,00 €
Akin E.  won  125,50 €
Nicole M.  won  147,75 €

Top Quickspin Slots